خرید شماره سریالجهت برنامه ها با سطح دسترسی کامل

 خانه/خرید شماره سریال

خرید شماره سریال

افرادی که  از مجمو عه هایی  با سطح دسترسی کامل  ویا نسخه های اینترنتی محصولات آریانا استفاده  می کنند، می توانند با خرید شماره سریال، از کلیه امکانات آن استفاده نمایند.
سریال خریداری شده، صرفا جهت استفاده ی یک نفر یا یک خانواده بوده و قابل نصب بر روی سه سیستم می باشد. جهت این کار می توانید با انتخاب نسخه هایی که مایل به خرید شماره سریال آنها هستید و پرداخت الکترونیکی آن، سریالهای مورد نظر را دریافت و از آنها استفاده نمایید.