خرید شماره سریالجهت برنامه های تک سطحی

 خانه/خرید شماره سریال

خرید شماره سریال

افرادی که  از مجمو عه های  زیر و یا  نسخه های نمایشی (Demo Versions)  این محصولات استفاده  می کنند، می توانند با خرید شماره سریال، سطوح مختلف  برنامه را فعال نموده ، و از کلیه امکانات آن استفاده نمایند.
نکته قابل توجه آن است که  هر سریال، صرفا جهت فعال سازی یک سطح بوده  و  پس از  اختصاص سریال برای یکی از سطوح  نمی توانید از آن برای فعال سازی سطوح دیگر استفاده نمایید.
سریال خریداری شده، صرفا جهت استفاده ی یک نفر یا یک خانواده بوده و قابل نصب بر روی سه سیستم می باشد. جهت این کار می توانید با انتخاب نسخه هایی که مایل به خرید شماره سریال آنها هستید و پرداخت الکترونیکی آن، سریالهای مورد نظر را دریافت و از آنها استفاده نمایید.